Eşti aici

Carieră

Bun venit în lumea media!

In­de­pen­denţa es­te pi­lo­nul de bază al com­pa­ni­ei Rin­gi­er. De ace­ea căutăm oa­meni ca­re să apre­ci­e­ze şi să pro­fi­te din punct de ve­de­re cre­a­tiv de li­ber­ta­tea pe ca­re o au la dis­po­ziţie pen­tru a-şi pu­ne în prac­tică idei­le şi proi­ec­te­le.

De ace­astă va­loa­re es­te le­gată şi is­to­ria de suc­ces a Rin­gi­er AG. Căutăm oa­meni ca­re au un spi­rit an­tre­pre­no­rial şi sunt pregătiţi să ale­agă căi ino­va­ti­ve. Acest lu­cru es­te im­por­tant, în con­tex­tul în ca­re piaţa mass-me­dia es­te pu­ter­nic in­fluenţată de oa­meni şi relaţiile dintre ei. Însă şi ci­ti­to­rii noştri in­fluenţează piaţa. În ul­ti­mii ani, o schim­ba­re ra­di­cală a mo­du­lui de uti­li­za­re a mass-me­dia a con­dus la mo­di­fi­ca­rea pu­ter­nică a aces­teia. As­tfel, Rin­gi­er ţine pa­sul cu tim­pu­ri­le: de la o ti­po­gra­fie, la o edi­tură ca­re şi-a dez­vol­tat con­stant ca­na­le­le me­dia, şi până la tran­sfor­ma­rea într-un grup di­ver­si­fi­cat la ni­vel in­ter­naţio­nal. Stra­te­gia ac­tuală nu se axe­ază doar pe mass-me­dia, ci şi pe e-com­mer­ce şi di­ver­tis­ment. În ci­u­da di­ver­sităţii, com­pa­nia are un nu­mi­tor co­mun, şi anu­me o is­to­rie im­pre­si­o­nantă ca­re, de mai bi­ne de un se­col, se ca­rac­te­ri­ze­ază prin rein­ven­ta­re, ino­vaţie şi cu­raj.

Poziții vacante

Cu cei aproximativ 400 de angajaţi ai săi, Ringier România este una dintre cele mai mari companii de publishing din ţară şi una dintre cele mai importante companii media din Europa.

Ringier ca angajator

Să lu­cre­zi la Rin­gi­er AG înse­amnă să simţi pul­sul lu­mii va­ria­te a mass-me­dia şi să mo­de­le­zi vi­i­to­rul di­ver­tis­men­tu­lui prin in­ter­me­di­ul ca­na­le­lor me­dia.